logo POCA

ÎN SERVICIUL JUSTIȚIEI

Departamentul de formare profesională inițială

Întrebări legate de concursul de admitere la SNG

Informații despre admiterea la Școala Națională de Grefieri se pot obține de pe site-ul Școlii (http://www.grefieri.ro/), în pagina Departamentului de formare profesională inițială,  și de pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii (https://www.csm1909.ro/).

Concursul de admitere în Școala Națională de Grefieri se organizează anual, la nivel național, de către Școala Națională de Grefieri, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii. Data și locul susținerii concursului, tematica, bibliografia, durata cursurilor ș.a. vor fi afișate la sediile Școlii Naționale de Grefieri și ale tribunalelor, cu cel puțin 60 de zile înainte de data începerii concursului. Aceste date vor fi publicate și pe paginile de internet ale Școlii Naționale de Grefieri, http://www.grefieri.ro/, și Consiliului Superior al Magistraturii, https://www.csm1909.ro/, astfel încât persoanele interesate vor afla, în timp util, care sunt condițiile și procedura concretă de admitere la Școala Națională de Grefieri.

Concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri se organizează anual, la nivel naţional, de către Şcoala Naţională de Grefieri, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, și se desfăşoară separat, pentru posturile de grefieri cu studii superioare juridice și pentru posturile de grefieri cu studii medii sau alte studii superioare, Consiliul Superior al Magistraturii stabilind prin hotărâre tipul de concurs (pentru posturi de grefieri cu studii superioare juridice ori pentru posturi de grefieri cu studii medii sau alte studii superioare).

Așadar, dacă prin hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii s-a dispus organizarea concursului pentru posturi de grefieri cu studii superioare juridice, în vederea înscrierii  în procedura de concurs trebuie să fie îndeplinită condiția licențierii în drept la momentul înscrierii.

Având în vedere necesitățile de personal din sistemul judiciar, din anul 2005 Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat doar desfășurarea concursului de admitere pentru absolvenți de studii superioare juridice.

Da, la înscriere se poate depune adeverința privind finalizarea studiilor.

Potrivit art. 39 din Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior aprobat prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4156/2020,  absolvenților care au promovat examenul de finalizare a studiilor li se eliberează o adeverință privind finalizarea studiilor, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni de la promovare și care conferă titularului aceleași drepturi legale ca și actul de studii.

Concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri se organizează anual, la nivel naţional, de către Şcoala Naţională de Grefieri, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, și se desfăşoară separat, pentru posturile de grefieri cu studii superioare juridice și pentru posturile de grefieri cu studii medii sau alte studii superioare, Consiliul Superior al Magistraturii stabilind prin hotărâre tipul de concurs (pentru posturi de grefieri cu studii superioare juridice ori pentru posturi de grefieri cu studii medii sau alte studii superioare).

Întrucât concursurile se desfăşoară separat, pentru posturile de grefieri cu studii superioare și pentru posturile de grefieri cu studii medii sau alte studii superioare, pot participa la concurs candidați cu studii medii sau studii superioare de altă specialitate decât cea juridică numai în situația în care se stabilește prin hotărâre de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii organizarea unui astfel de concurs pentru candidații cu studii medii/studii superioare de altă specialitate.

Având în vedere necesitățile de personal din sistemul judiciar, din anul 2005 Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat doar desfășurarea concursului de admitere pentru absolvenți de studii superioare juridice.

Recrutarea grefierilor se face, de regulă, prin Şcoala Naţională de Grefieri, însă, în mod excepțional,  potrivit  disp. art. 36 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, curțile de apel și parchetele de pe lângă acestea, precum și Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pot organiza concursuri directe pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instanțelor și parchetelor.

Mai multe informații despre posturile vacante de grefier ce pot fi ocupate prin concurs direct se pot găsi fie pe pagina web a SNG, la secțiunea ”Concursuri”, subsecțiunea ”Concursuri directe de ocupare a posturilor de grefieri”, fie pe paginile proprii ale instanțelor și parchetelor organizatoare.

Disciplinele la care se susține concursul de admitere sunt: procedura penală, procedura civilă și organizarea judiciară, conform art. 22 din Regulamentul privind concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007, cu modificările și completările ulterioare. Pentru pregătirea în vederea admiterii la Școala Națională de Grefieri trebuie avute în vedere actele normative cu modificările și completările ulterioare, în forma intrată în vigoare până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

Nu. Potrivit dispozițiilor art. 9  al. 1 din Regulamentul privind concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007, cu modificările și completările ulterioare, cererea de înscriere la concursul de admitere se depune, împreună cu actele aferente, la tribunalul în a cărui circumscripție se află domiciliul candidatului, neputând fi depusă la tribunalul în a cărui circumscripție se află reședința candidatului.

Nu. Actele necesare înscrierii la concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri sunt  prevăzute expres și limitativ de disp. art. 8 alin. (2)  din Regulamentul privind concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007, cu modificările și completările ulterioare, printre acestea neregăsindu-se caracterizarea.

În conformitate cu disp. art. 5 din  Regulamentul privind concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru înscrierea la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, candidaţii vor plăti o taxă stabilită anual prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, taxă ce va fi folosită pentru organizarea concursului, constând în cheltuieli de logistică, închirieri de săli de concurs şi plata comisiilor de concurs.

Cu titlu exemplificativ, pentru concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri, sesiunea mai 2021, taxa a fost stabilită la suma de 550 lei.

Adeverința medicală solicitată pentru dosarul de înscriere, potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul privind concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri, trebuie să ateste aptitudinea de exercitare a funcției de grefier la un moment cât mai apropiat în timp de momentul analizei dosarului de către comisia de organizare, care este în măsură să aprecieze asupra acestui aspect, în funcție și de o posibilă perioadă de validitate a adeverinței. Având în vedere că dispozițiile art. 8 alin. (1) din Regulamentul privind concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri nu disting, adeverința medicală poate fi eliberată și de medicul de familie.

Referitor la verificarea bunei reputații, aceasta reprezintă o condiție de fond pentru accederea în profesia de grefier; ea se verifică în termen de 15 zile de la data afișării tabelului de clasificare, de persoanele desemnate de către președintele curții de apel în a cărei circumscripție s-a făcut înscrierea, în baza art. 29 alin. (1) teza a II-a din Regulamentul privind concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul acestei proceduri se verifică, pe baza documentelor depuse de către candidat și a celor obținute de la alte instituții, conduita candidatului în societate, antecedentele sale penale, contravenționale ori administrative.

Nu, în vederea înscrierii la concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri nu există o limită de vârstă.

Conform dispozițiilor art. 7 alin. (3) din Regulamentul privind concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea nr. 173/2007 a Consiliului Superior al Magistraturii, taxa înscriere la concurs se restituie doar candidaților care au fost respinși pentru neîndeplinirea condițiilor de participare la concurs, precum și candidaților care se retrag din concurs anterior afișării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs.

Consiliul Superior al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri prelucrează date cu caracter personal în scopul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege pentru aceste instituții, care vizează administrarea justiţiei şi gestionarea resurselor umane.

La data de 15.04.2019, Comisia nr. 2 de Resurse umane și organizare a examinat problematica anonimizării datelor cu caracter personal în cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii şi a decis că nu este necesară utilizarea codurilor în locul numelor candidaților, cu excepția situațiilor în care regulamentele privind procedura concursurilor aplicabile prevăd aceasta modalitate.

Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007, nu prevede utilizarea codurilor în locul numelor candidaților.

În ceea ce privește înlăturarea datelor cu caracter personal de pe pagina de internet a Școlii Naționale de Grefieri, aceasta se realizează,  pentru concursurile organizate de Consiliul Superior al Magistraturii prin Școala Națională de Grefieri, după împlinirea termenului de un an de la validarea rezultatelor concursului.

Aspectele privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt aduse la cunoștința candidaților prin inserarea  informațiilor necesare în cuprinsul cererii de înscriere la concursul de admitere.

Întrebări legate de cursurile de formare inițială la SNG

Cursurile de formare inițială ale Școlii Naționale de Grefieri sunt gratuite, iar potrivit art. 25 alin. (1) din Legea nr. 567/2004, în perioada studiilor Şcoala Naţională de Grefieri acordă cursanţilor o indemnizaţie lunară de cursant în cuantum egal cu salariul de bază brut pentru funcţia de grefier debutant, în raport cu nivelul studiilor absolvite.

Nu, Școala Națională de Grefieri nu decontează chiria pentru cursanții Școlii pe durata desfășurării cursurilor de formare profesională inițială.

Da. Cursurile Școlii Naționale de Grefieri, după promovarea concursului de admitere, se desfășoară numai în București, la sediul Școlii din bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5. De asemenea, stagiul de practică din cursul anului școlar se derulează tot în București, la instanțele și parchetele din această localitate.

În conformitate cu disp. art. 20 din Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007, cu modificările și completările ulterioare, durata cursurilor de formare profesională iniţială a grefierilor şi a celuilalt personal de specialitate este de 6 luni pentru grefierii cu studii superioare juridice şi de 1 an pentru grefierii cu studii superioare de altă specialitate sau cu studii medii.

Întrucât, din anul 2005, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri numai pentru candidații cu studii superioare juridice, cursurile Școlii durează 6 luni.

Menționăm totodată că Structura anului școlar este aprobată prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, iar până în anul 2014 cursurile Școlii s-au derulat în perioada octombrie-aprilie. Din anul 2014 perioada de școlarizare a fost cuprinsă în intervalul iunie-decembrie, excepție făcând anul 2020 în care cursurile de formare inițială s-au desfășurat în perioada septembrie 2020-martie 2021. În anul 2021, cursurile Școlii Naționale de Grefieri se derulează în perioada iunie – decembrie.

În mod uzual, cursurile se desfășoară cu prezență fizică. Din cauza situației epidemiologice, cursurile pentru promoția 2020 – 2021 s-au derulat în format hibrid, parțial cu prezență fizică, parțial on-line.  Modalitatea efectivă de derulare a cursurilor de formare inițială pentru anul școlar 2021 depinde de evoluția situației epidemiologice și de reglementările adoptate în materie.

Cursurile se desfășoară de luni până vineri, iar prezența la cursuri este obligatorie, cu excepția situațiilor de absență justificată (ex: concediu medical).

Nu. Admiterea la Institutul Național al Magistraturii nu atrage după sine aplicarea dispozițiilor art. 27 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, referitoare la restituirea cheltuielilor de școlarizare, deoarece Institutul Național al Magistraturii este, ca și Școala Națională de Grefieri, o instituție din cadrul autorității judecătorești.

Da. Numărul de locuri alocate instanțelor judecătorești, respectiv cele alocate parchetelor, se stabilesc prin hotărâre de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii și se publică împreună cu anunțul de declanșare a concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri.

Repartizarea absolvenților Școlii Naționale de Grefieri pe posturile vacante de grefier din instanțe, respectiv parchete, se face în ordinea mediilor de absolvire, potrivit disp. art. 23 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 25 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Nu. Absolventul Școlii Naționale de Grefieri nu este obligat să opteze pentru un post vacant de grefier din localitatea sa de domiciliu. Absolvenții cu atestat ai Școlii Naționale de Grefieri vor fi repartizați, în ordinea mediilor de absolvire, pe posturile vacante de la instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori la Direcția Națională Anticorupție, pentru care au susținut concursul de admitere, conform art. 23 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice.

Nu. Notele obținute la concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri, în situația în care candidatul nu este admis, nu pot fi valorificate ulterior, pentru ocuparea unui post vacant de grefier. Posibilitatea valorificării există doar pentru candidații de la concursurile organizate de instanțele judecătorești sau de unitățile de parchet abilitate prin lege să organizeze concursuri de ocupare directă a posturilor de grefier vacante.

Nu. La momentul înscrierii, pe parcursul derulării concursului de admitere, în cursul anului școlar nu se cunosc posturile vacante de la instanțe și parchete pentru care absolvenții Școlii pot formula opțiuni.

Abia după promovarea examenului de absolvire, absolvenţii cu atestat ai Şcolii Naţionale de Grefieri sunt repartizaţi, în ordinea mediilor de absolvire, pe posturile vacante de la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori la Direcţia Naţională Anticorupţie (art. 23 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice).

Cuantumul indemnizației de cursant este egal cu salariul de bază brut pentru funcția de grefier debutant, în raport cu nivelul studiilor absolvite. Cu titlu exemplificativ, pentru promoția 2020 – 2021 cuantumul indemnizației de cursant a fost de 1.912 lei net.

Potrivit disp. art. 181 din  Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Superior al Magistraturii poate aproba desfăşurarea formării profesionale iniţiale a grefierilor, în mod specializat, pentru grefierii care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul instanţelor de judecată şi pentru grefierii care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul parchetelor; opțiunea candidaţilor admişi pentru una dintre cele două specializări se va face în prima săptămână după începerea cursurilor, în funcţie de mediile obţinute la concursul de admitere la Şcoală.

În consecință, activitatea de formare inițială se desfășoară distinct pentru cursanții specializarea instanțe, respectiv pentru cursanții specializarea parchete, conform Planului de învățământ aprobat prin hotărâre de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, absolvenții Școlii Naționale de Grefieri au obligația de a rămâne 5 ani în cadrul instituțiilor autorității judecătorești.

Conform alin. (2) al aceluiași text de lege, ”În cazul în care un absolvent al Școlii Naționale de Grefieri este eliberat din funcție înainte de expirarea perioadei de 5 ani, din inițiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, acesta este obligat să restituie indemnizația de cursant și cheltuielile de școlarizare efectuate cu formarea sa, proporțional cu timpul rămas până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1)”.

În exemplificarea modului în care se aplică, în concret, textul de lege anterior menționat, potrivit Notei privind cheltuielile de școlarizare efectuate cu formarea inițială pentru promoția 2018, aprobată de Directorul Școlii Naționale de Grefieri, suma pe care ar fi trebui s-o restituie un cursant care a participat la toate cursurile Școlii, fără absențe sau zile de concediu medical, a fost de 19.533,71 lei. Tot cu titlu exemplificativ, pentru anul 2019 suma respectivă a fost stabilită la un cuantum de 21.791,48 lei. Această sumă se reduce pe măsură ce crește perioada de timp în care grefierul și-a desfășurat activitatea în cadrul instituțiilor autorității judecătorești, suma datorată urmând să fie calculată în funcție de datele concrete ale fiecărui cursant în parte. De asemenea, menționăm că  plata sumei ce va fi stabilită ca fiind sumă de restituit se poate eșalona pe o durată de 12 luni, în baza unui angajament de plată.

Potrivit dispozițiilor art. 25 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007, cu modificările și completările ulterioare, cursanții Școlii au dreptul să primească indemnizaţia lunară de cursant; pentru 8 ore de absenţe nemotivate în decursul unei luni calendaristice, din indemnizaţia de cursant se deduce suma aferentă unei zile de muncă (art. 28 al. 2 din același Regulament).

În consecință, perioada de școlarizare la Școala Națională de Grefieri nu este incompatibilă cu starea de graviditate sau cu concediul medical, însă dacă o cursantă dă naștere unui copil în timpul anului școlar, pentru a putea fi repartizată la o instanță sau un parchet este necesar ca aceasta să promoveze examenul de absolvire.

Întrebări legate de perioada imediat ulterioară absolvirii cursurilor de formare inițială de la SNG

Transferul personalului auxiliar de specialitate între instanțele judecătorești sau parchetele de pe lângă acestea se aprobă, la cererea acestuia ori a unităților interesate, de președinții curților de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă aceste instanțe, în baza art. 58 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice. Pe cale de consecință, transferul de la instanță la parchet nu presupune susținerea unui examen, fiind, însă, o măsură supusă aprobării factorilor de decizie menționați.

De asemenea, trebuie avut în vedere că absolvenții Școlii Naționale de Grefieri nu pot fi delegați, detașați, transferați și nu pot promova la alte instanțe sau parchete timp de cel puțin un an de la numirea în funcție, conform art. 24 alin. (3) din același act normativ.

Nu este posibil un transfer de pe o funcție publică ocupată de o persoană cu studii superioare juridice pe un post de grefier.

Pe site-ul Școlii Naționale de Grefieri se publică acele concursuri de ocupare a posturilor vacante de grefier, organizate de instanțe și parchete, care sunt aduse la cunoștința Școlii. Conform art. 5 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007, numărul posturilor vacante de grefier pentru care se va organiza concurs, data, locul de desfăşurare, taxa, tematica şi bibliografia de concurs se afişează la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la sediile curţilor de apel sau ale parchetelor de pe lângă curţile de apel în raza cărora există posturile vacante şi se publică pe paginile de internet ale acestor instituţii, precum şi pe cea a Şcolii Naţionale de Grefieri, cu cel puţin 45 de zile înainte de data concursului.

Departajarea în cazul mediilor egale obținute de candidații la un concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier organizat în temeiul dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 567/2004 se face în conformitate cu disp. art. 22 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanțele judecătorești și la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007, care stipulează că „La medii egale au prioritate candidații care au obținut nota cea mai mare, în următoarea ordine: procedură penală, procedură civilă, organizare judiciară.”

Sari la conținut