logo POCA

ÎN SERVICIUL JUSTIȚIEI

PROFESIA DE GREFIER

În înfaptuirea actului de justitie, munca grefierilor constituie un real sprijin pentru magistrati, competenta si îndeplinirea corecta a sarcinilor care le revin jucând un rol important în buna desfasurare a întregii activitati a instantelor judecatoresti.
Grefierul român întocmeste numeroase acte procedurale, contribuind în mod semnificativ la solutionarea cu celeritate a cauzelor aflate pe rolul instantelor judecatoresti, dar este si o persoana cu care publicul vine în contact direct, aspect relevant pentru crearea imaginii justitiei.

Reglementare 

Pâna nu demult, profesia de grefier cunostea o reglementare sumara, care nu era în concordanta cu importanta rolului sau în înfaptuirea justitiei si care nu constituia un statut al grefierului din România. Astfel, Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca cuprindea doar câteva dispozitii generale cu privire la activitatea grefierului si a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor. Aceste atributii erau detaliate prin regulamentele de organizare si functionare ale instantelor judecatoresti si parchetelor. În aceeasi lege erau si câteva dispozitii privind drepturile si obligatiile personalului auxiliar de specialitate, fara nici o diferentiere cu privire la specializarea diferitelor categorii de personal, aratându-se doar ca beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia aplicabila salariatilor din unitatile bugetare, precum si de asistenta medicala gratuita.
Numirea în functie era de competenta presedintelui curtii de apel sau a procurorul general al parchetului de pe lânga curtea de apel în a carei circumscriptie urmeaza sa functioneze, cu exceptia executorilor judecatoresti si a contabililor-sefi, care erau numiti prin ordin al ministrului justitiei. Pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului auxiliar de specialitate se faceau potrivit regulamentului aprobat de ministrul justitiei, iar pâna la 1 decembrie 2000 nu a existat o scoala care sa se ocupe de formarea personalului auxiliar de specialitate din instantele judecatoresti si parchete.

În contextul înfaptuirii reformei justitiei în România, în conditiile schimbarilor care se manifesta tot mai pregnant pe plan european în acest domeniu, cresterea rolului grefierilor în cadrul activitatii instantelor judecatoresti a devenit o necesitate si o solutie pentru îmbunatatirea calitatii actului judiciar si evitarea supraîncarcarii judecatorilor. Astfel, s-a simtit nevoia crearii unui statut al grefierului, prin care sa fie reglementate toate aspectele care tin de exercitarea acestei profesii.
În prezent, profesia de grefier este reglementata prin Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar din instante si parchete, cu modificarile ulterioare si Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, ale caror dispozitii au fost detaliate prin regulamentele de functionare ale instantelor judecatoresti si parchetelor de pe lânga acestea.
Potrivit dispozitiilor Legii nr. 567/2004, cu modificarile ulterioare, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea este format din:

 • grefieri (de sedinta);
 • grefieri statisticieni;
 • grefieri documentaristi;
 • grefieri arhivari;
 • grefieri registratori;
 • specialişti IT

Totodata, corpul grefierilor este format din grefieri cu studii superioare juridice si grefieri cu studii medii.

Atribuţiile grefierului

Conform legislatiei actuale, grefierul din instantele judecatoresti din România are numeroase competente, atât în managementul dosarelor si în realizarea sedintelor de judecata, cât si în cadrul compartimentelor auxiliare ale instantei.
Cele mai importante atributii ale grefierului de sedinta din instantele judecatoresti sunt:

 • participa la sedintele de judecata;
 • întocmeste conceptele pentru citarea partilor din proces;
 • întocmeste actele de procedura dispuse de completul de judecata;
 • completează borderourile şi predă corespondenţa pentru expediere;
 • completeaza condica sedintelor de judecata, în care se trec dosarele din sedinta respectiva, în ordinea înscrisa în lista cauzelor, cu urmatoarele mentiuni: numarul curent, numele sau denumirea partilor, numarul dosarului si obiectul cauzei, termenul acordat, cu indicarea motivului amanarii cauzei; in cazul amanarii pronuntarii, se va indica data acesteia;
 • comunica hotarârile judecatoresti în termenul prevazut de lege;
 • tehnoredacteaza hotarârile judecatoresti si alte lucrari repartizate de conducerea instantei;
 • transcrie înregistrarile audio sau stenogramele sedintelor de judecata, în conditiile legii.

Grefierii care îsi desfasoara activitatea în cadrul parchetelor, cele mai importante atributii se refera la:

 • în cadrul compartimentului registratura, înregistrarea corespondentei adresate parchetelor, a sesizarilor penale si a celorlalte plângeri, cereri, sesizari si memorii ale cetatenilor;
 • înregistrarea, predarea ori expedierea lucrarilor potrivit rezolutiei, dupa efectuarea mentiunilor de scadere si de închidere a pozitiilor;
 • redactarea actelor procedurale si procesuale precum si a situatiilor dispuse în dosar, de netrimitere si de trimitere în judecata;
 • orice alte activitati în completarea activitatii desfasurate de procuror (citatii, etc.)

Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate din instantele judecatoresti si parchetele de pe lânga acestea este primul act normativ prin care este reglementat un statut al grefierului din România.
Prin adoptarea acestei legi, s-a urmarit crearea unui model de statut al grefierului care sa fie în concordanta cu standardele europene de exercitare a acestei profesii; evitarea supraîncarcarii activitatii judecatorilor prin trecerea unor atributii de la judecator la grefier precum si îmbunatatirea imaginii justitiei si cresterea eficientei acesteia prin revalorizarea activitatii grefierilor.
Legea nr. 567/2004 a fost modificata prin Legea nr. 17/2006, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 100/2007 privind modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul justiţiei şi prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Recrutarea grefierilor

Recrutarea grefierilor se face, de regula, prin Scoala Nationala de Grefieri, care a fost înfiintata prin Hotarârea Guvernului nr. 425/1999, sub denumirea de Centrul de Pregatire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, însa a început sa functioneze în fapt la sfârsitul anului 2000, denumirea actuala de Scoala Nationala de Grefieri fiindu-i conferita doar în 2004, prin legea mentionata.
Legea permite si organizarea unor concursuri de ocupare directa a posturilor de grefier, concursuri organizate de curtile de apel sau parchetele de pe lânga acestea, ori de Înalta Curte de Casatie si Justitie sau parchetul de pe lânga aceasta, în cazul în care datorita numarului mare de posturi vacante desfasurarea activitatii este grav afectata.
Poate fi numita în functia de grefier persoana care îndeplineste urmatoarele conditii :

 • are cetatenia româna, domiciliul în România si capacitate deplina de exercitiu ;
 • nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie ;
 • cunoaste limba româna ;
 • este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei ;
 • are studii superioare de specialitate sau studii medii, cunostinte de operare pe calculator sau de dactilografiere.
 • este absolventă a Şcolii Naţionale de Grefieri.

Înainte de a începe sa îsi exercite functia, personalul auxiliar de specialitate depune juramântul în fata conducatorului instantei judecatoresti sau al parchetului la care este numit.
Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor încadrat pentru prima data dupa terminarea studiilor, cu exceptia absolventilor scolii care au obtinut media de absolvire cel putin 7, are calitatea de debutant o perioada de 6 luni de la încadrare, fiind definitivat în functie pe baza de examen. Nepromovarea pentru a doua oara a examenului de definitivare atrage eliberarea din functie ca necorespunzator profesional.

Promovarea grefierilor in functii de executie

Promovarea grefierilor în functii de executie se face prin concurs sau examen, în functia imediat superioara.
Promovarea în functii de conducere de prim-grefier, de grefier-sef, grefier sef sectie sau de grefier informatician-sef se face prin concurs de verificare a pregatirii profesionale si a aptitudinilor manageriale ale candidatilor. Concursul se organizeaza la nivelul curtilor de apel, al parchetelor de pe langa acestea sau, dupa caz, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau la Directia Nationala Anticoruptie, in baza regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, avându-se în vedere urmatoarele criterii :

 • o vechime de minimum 3 ani in funcţia de grefier, respectiv de grefier informatician. In cazul grefierilor cu studii superioare juridice este necesara o vechime de minimum 6 luni in funcţia de grefier;
 • activitate profesionala deosebita, evaluata cu calificativul «Foarte bine» in ultimii 3 ani, respectiv 6 luni;

Numirea în functiile de prim-grefier sau grefier-sef se face pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, prin decizie a presedintelui curtii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lânga aceasta instanta.

Suspendarea din functie a personalului auxiliar de specialitate

Suspendarea din functie a personalului auxiliar de specialitate poate fi dispusa în urmatoarele situatii :

 • când sufera de o boala psihica, care îl împiedica sa îsi exercite functia în mod corespunzator;
 • când savârseste o abatere disciplinara grava, pe perioada cercetarii prealabile.

Eliberarea din functie a personalului auxiliar de specialitate

Eliberarea din functie a personalului auxiliar de specialitate poate fi dispusa în urmatoarele situatii :

 • demisie;
 • pensionare, în conditiile legii;
 • constatarea lipsei pregatirii profesionale corespunzatoare sau, dupa caz, îndeplinirea necorespunzatoare a atributiilor specifice functiei de conducere;
 • neîndeplinirea oricareia dintre conditiile prevazute pentru numirea în functie;
 • ca sanctiune disciplinara;
 • condamnarea definitiva pentru savârsirea unei infractiuni.

Grefierii pot fi delegati sau detasati în conditiile legii.

Drepturi ale personalului auxiliar de specialitate

Principalele drepturi ale personalului auxiliar de specialitate din România sunt:

 • dreptul la salarizare în raport cu functia detinuta si nivelul instantei sau parchetului la care îsi desfasoara activitatea;
 • dreptul la asociere în organizatii sindicale sau organizatii profesionale;
 • dreptul la greva, în conditiile legii;
 • dreptul de a-si perfectiona în mod continuu pregatirea profesionala;
 • dreptul la un concediu anual de odihna de 30 de zile lucratoare;
 • dreptul la concedii fara plata, pentru studii sau pentru alte evenimente, precum si la concedii medicale, în conditiile legii;
 • asistenta medicala gratuita, medicamente si proteze pentru el si familia sa, în conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurarile sociale de sanatate;
 • dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu dacă, în localitatea unde îşi desfaşoară activitatea, acesta, soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinerea lui nu beneficiază de locuinţă proprietate personală ori nu i s-a atribuit o locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale.
 • dreptul, în cazul în care nu s-a acordat o locuinţă de serviciu, la compensarea diferentei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, si chiria platita pe baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legii. Acest drept nu are caracter salarial si nu se impoziteaza. Compensarea nu se acorda in cazul in care contractul de inchiriere este incheiat cu rude de gradul I sau II. In situatii exceptionale, determinate de inexistenta unui fond locativ adecvat in localitatea unde isi desfasoara activitatea, contractul de inchiriere poate avea ca obiect o locuinta situata in alta localitate din circumscriptia aceluiasi tribunal;
 • dreptul la decontarea cheltuielilor de transport intre localitatea in care isi are domiciliul sau resedinta si localitatea unde se afla sediul unitatii, în cazul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea care nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori caruia nu i s-a acordat locuinta de serviciu sau compensarea chiriei. In situatia in care deplasarea se face cu autoturismul, acesta beneficiaza de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada in care a lucrat efectiv;
 • dreptul la pensie de serviciu, în conditiile legii;
 • dreptul personalului auxiliar de specialitate cu o vechime continua în justitie de 25 de ani înainte de data pensionarii sau a eliberarii din functie pentru motive neimputabile de a  beneficia de o indemnizatie egala cu trei salarii de baza de încadrare lunare brute, care se impoziteaza potrivit legii;
 • dreptul grefierilor cu studii superioare juridice de a li se considera vechimea în specialitate juridica;
 • dreptul de a obtine distinctii, în conditiile legii;
 • dreptul de a i se asigura tinuta vestimentara gratuita corespunzatoare instantei sau parchetului la care îsi desfasoara activitatea.

Îndatoririle personalului auxiliar de specialitate

Îndatoririle grefierului sunt prevazute, de asemenea, de Legea nr. 567/2004. Principalele îndatoriri ale acestei categorii de personal sunt:

 • sa îsi îndeplineasca îndatoririle de serviciu cu profesionalism, impartialitate si celeritate;
 • respectarea incompatibilitatii functiei de grefier cu orice alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din învatamânt;
 • respectarea interdictiei de a desfasura activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
 • respectarea interdictiei de a desfasura activitati de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de alta natura;
 • respectarea interdictiei de a avea calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare oride control la societati civile, societati comerciale, etc.
 • respectarea interdictiei de a fi membru al unui grup de interes economic;
 • pastrarea secretului profesional;
 • respectarea programului de lucru si rezolvarea lucrarilor în termenele stabilite;
 • prezentarea, în conditiile stabilite de lege, a declaratiei de avere si a declaratiei de interese.

Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor raspunde disciplinar, administrativ si penal, dupa caz, în conditiile legii.

Sari la conținut