logo POCA

ÎN SERVICIUL JUSTIȚIEI

Formare Inițială

 • Formarea profesională iniţială a personalului auxiliar de specialitate constă în:

– însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare desfăşurării activităţii de grefier, grefier arhivar sau grefier registrator;

– dobândirea deprinderilor practice necesare pentru a deveni grefier, grefier arhivar sau grefier registrator;

– efectuarea de stagii de practică în cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, sub îndrumarea personalului de instruire al Şcolii.

 • Formarea iniţială se desfăşoară diferit pentru grefierii cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare de altă specialitate şi grefierii cu studii medii.
 • Pentru grefierii cu studii superioare juridice durata cursurilor este de 6 luni şi constă în pregătirea teoretică şi stagiu practic.

Pentru grefierii cu studii superioare de altă specialitate sau studii medii durata cursurilor este de 1 an şi include pregătire teoretică şi stagiu practic.

 • Stagiile practice se desfăşoară la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea.
 •    Perioada în care o persoană a avut calitatea de cursant al Şcolii Naţionale de Grefieri, dacă a promovat examenul de absolvire a Şcolii Naţionale de Grefieri, constituie vechime în muncă şi vechime în specialitate.
 • În cadrul fiecărei serii de cursanţi se organizează grupe de studii.
 • Pe durata cursurilor de formare profesionala iniţială, inclusiv a stagiului de practica, fiecare cursant va fi evaluat continuu, pe fişe individuale, prin note sau calificative, în ceea ce priveşte nivelul de asimilare a cunoştinţelor şi dobândirea deprinderilor, precum şi alte criterii pentru fiecare disciplină.

Notele vor fi luate in considerare la calcularea mediei finale de absolvire, alături de rezultatele examenelor de absolvire a Şcolii.

Nota minimă de promovare la fiecare disciplina este 5,00 (cinci).

Cursantul care nu obţine nota de promovare la o disciplina are dreptul la o singura reexaminare, data acesteia fiind fixată înainte de sfârşitul cursurilor.

Nepromovarea după reexaminare atrage exmatricularea de drept, cu plata cheltuielilor de şcolarizare.

 • La absolvirea Şcolii, cursanţii susţin un examen final care constă preponderent în probe practice.

Notele obţinute la examenele finale, cu excepţia celor de la probele de dactilografie şi informatică, pot fi contestate in termen de 24 de ore de la afişare.

Pentru absolvirea Şcolii, candidaţii trebuie să obţină la examenele finale minimum nota 5,00 (cinci) la fiecare disciplină.

Media de absolvire a Şcolii Naţionale de Grefieri este cel puţin 6.

Cursanţilor care au promovat examenul de absolvire a Şcolii Naţionale de Grefieri li se eliberează atestate.

 • În cazul în care un cursant nu promovează examenul de absolvire în prima sesiune, are dreptul să participe la cea de-a doua sesiune organizată de Şcoală.

Neprezentarea imputabilă sau respingerea acestuia la a doua sesiune atrage pierderea dreptului de a fi numit în postul de grefier, cu restituirea către Şcoală a cheltuielilor avansate pe perioada cursurilor.

 • Absolvenţii care au obţinut media de absolvire cel puţin 7 vor fi încadraţi în treapta profesională imediat superioară celei de debutant.

Absolvenţii care au obţinut medii între 6 şi 7 vor fi încadraţi ca debutanţi.

 • Absolvenţii cu atestat ai Şcolii Naţionale de Grefieri vor fi repartizaţi, în ordinea mediilor de absolvire, pe posturile vacante de la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori la Direcţia Naţională Anticorupţie.
 • Absolvenţii Şcolii au obligaţia de a rămâne 5 ani în cadrul instituţiilor autorităţii judecătoreşti, in caz contrar având obligaţia de a restitui Şcolii cheltuielile avansate cu şcolarizarea pe perioada cursurilor, proporţional cu durata rămasă neefectuata, in condiţiile legii.

Cursanţii Şcolii au, în principal, următoarele drepturi:

– sa beneficieze de o pregătire adecvată pentru funcţia de grefier;

–  sa utilizeze baza didactico-materială a Şcolii;

– sa primească indemnizaţia lunară de cursant, în cuantum egal cu salariul de bază brut pentru funcţia de grefier debutant, în raport cu nivelul studiilor absolvite, care are natura şi regimul juridic al unui drept salarial;

–  sa participe la elaborarea revistei Şcolii sau altor publicaţii ori studii de specialitate, lucrări literare ori ştiinţifice sau la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic;

– sa fie repartizaţi pe posturi de grefier corespunzătoare nivelului studiilor, în ordinea mediilor de absolvire.

Cursanţii Şcolii au, în principal, următoarele obligaţii:

–  să îşi îndeplinească în mod corespunzător îndatoririle ce le revin cu privire la formarea profesională;

–  să respecte regulamentul Şcolii şi regulamentul bibliotecii;

– să respecte normele de conduită prevăzute de lege;

– să respecte orarul fixat de conducerea Şcolii şi să participe la cursuri;

–  să încheie contractul de şcolarizare la intrarea în Şcoala;

– să nu dezvăluie sau să folosească pentru alte scopuri decât cele legate direct de exercitarea profesiei informaţiile pe care le-au obţinut în aceasta calitate;

– în cazul în care, potrivit legii, lucrările au caracter confidenţial, să păstreze materialele respective în incinta Şcolii, instanţei sau parchetului şi să nu permită consultarea lor decât in cadrul prevăzut de lege sau regulamente;

–  sa folosească resursele si mijloacele materiale care le sunt puse la dispoziţie conform destinaţiei lor, exclusiv în interesul dobândirii de cunoştinţe şi aptitudini profesionale.

Sari la conținut